Yvonne Strahovski Movies

Yvonne Strahovski Filmography

I, FRANKENSTEIN

Year: 2014
Rated: 12

Yvonne Strahovski as Terra


Other Ratings

Rotten Tomatoes: 3%

IMDB: 5.2 / 10

Ratings

Contactmusic.com: 2.5 / 5

Rotten Tomatoes: 3%

IMDB: 5.2 / 10

KILLER ELITE

Year: 2011
Rated: 15

Yvonne Strahovski as Anne


Other Ratings

Rotten Tomatoes: 25%

IMDB: 6.5 / 10

Ratings

Contactmusic.com: 2.5 / 5

Rotten Tomatoes: 25%

IMDB: 6.5 / 10

Yvonne Strahovski

Yvonne Strahovski Quick Links

News Pictures Video Film Footage RSS