Samatha Ronson arriving at Nobu Restaurant. London,... - Monday 17th November 2008

Samatha Ronson arriving at Nobu Restaurant. London, England - 17.11.08 (1 image)

Advertisement