leaving Mr Chow restaurant


Kim Kardashian Tuesday 27th March 2012 leaving Mr Chow restaurant (9 Pictures)
Contactmusic