Picture - Kerry Washington Washington DC, USA, Saturday 27th September 2008

Kerry Washington Saturday 27th September 2008 Kerry Washington is interviewed at George Washington University Washington DC, USAContactmusic