Willow Smith Movie Reviews
Willow Smith Film / Movie Reviews

I Am Legend

I AM LEGEND

2007, Review by David Thomas

3.5 ouf of 5