Wang Baoqiang Movie Reviews
Wang Baoqiang Film / Movie Reviews

Blind Shaft

BLIND SHAFT

2003, Review by Don Willmott

4 ouf of 5