Hai Yan Movie Reviews
Hai Yan Film / Movie Reviews

Goddess of Mercy

GODDESS OF MERCY

2004, Review by Don Willmott

3.5 ouf of 5