Artist: Vevo
Time: 6:38 min
Year: 2015
Label: VEVO